top of page

Privacybeleid

De persoonsgegevens die worden verkregen via deze website kunnen worden gebruikt voor interne doeleinden en promotie. U heeft het recht om bezwaar te maken op het gebruik van deze gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden. U heeft ook het recht om deze persoonlijke gegevens over U te bezichtigen en, indien incorrect, te laten aanpassen.

Dierenartsen Animedix verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen inzake ons privacybeleid, kunt u steeds bij ons terecht.

Verwerkingsdoeleinden

Dierenartsen Animedix verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en patiëntenbeheer (o.a. administratie, opvolging van behandelingen, bijhouden van medische info van de patiënten, opvolgen van solvabiliteit, profilering en gepersonaliseerde info).

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1(b), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte  die rechtstreeks of onrechtstreeks met  DAP Verstraete - Vermeulen verbonden zijn of met enige andere partner van DAP Verstraete - Vermeulen. DAP Verstraete - Vermeulen garandeert dat deze ontvangers de  nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn / haar persoonsgegevens te bekomen  en deze  te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde boven vermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om :  een e-mail te verzenden naar het volgende e-mail adres : info@animedix.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Disclaimer

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Dierenartsen Animedix doet al het mogelijke om de website op regelmatige basis bij te werken, toch kunnen wij niet garanderen dat alle informatie of gegevens correct en/of volledig zijn. Dierenartsen Animedix kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of verlies die voortvloeien uit de toegang tot, de consultatie of het gebruik van informatie, gegevens en publicaties op de website.

​Indien u bepaalde opmerkingen heeft over deze Internet site, kunt u contact opnemen via het mailadres.​

Juridische vermeldingen

Dierenartsen Animedix

Saazlaan 2
8970 Poperinge

Depotnummer: DP00111377

​​

Vermeulen Hannes BE0633.636.464 - ordenummer: N5529

Verstraete Paul - ordenummer: N1425

bottom of page